Обнова Сопотнице

Презентација о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св.Георгија у Доњој Сопотници

Идејно архитектонско рјешење комплекса цркве Св.Ђорђа – Доња Сопотница са програмско-урбанистичким рјешењем шире зоне

Досадашњим приступом на планирању и реализацији просторних планова у зони Доње Сопотнице није на задовољавајућем нивоу постигнута очекивана структура урбаних зона, па тим више програм урбанизације предметне зоне обавезује обрађивача. Сматрам да ово рјешење треба да представља модел адекватан очекиваним условима функционисања урбаног ткива у средини која је примјерена физиономији црквеног комплекса који садржи и тековине изузетно вриједних цивилизацијских достигнућа, које тек треба валоризовати и афирмисати савременим условима живота. Обзиром на физички обим и централну друштвену, културну и духовну позицију, урбанистичко рјешење црквеног комплекса и његова реализација ће сигурно изазвати трајне последице на будући развој и изглед насеља. Стога, почетак ове приче мора кренути од чињенице да се пројектним условима на предметној локацији планирају садржаји који ће ниво простора културног и духовног садржаја подићи на висок ниво, у односу на постојећи.

Ако прихватимо чињеницу да је архитектура догађај у простору који настаје као просторно-временски феномен, онда је необично важно како се тај простор изображава кроз људску свијест посредством чула. У приложеном рјешењу кретање кроз простор, било у ком облику, као фактор реализације временске димензије има за циљ да кроз све елементе конфигурације праваца кретања обезбиједи потребну смјену утисака у задовољавајућим временским секвенцама, а са намјером остварења угодног психолошког својства простора (“духовне стазе”).

Аутор: Мимо Тамбурић, д.и.г.

Детаљније: IUR-Kompleksa crkve
Advertisements