Обнова Сопотнице

Презентација о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св.Георгија у Доњој Сопотници

Идејно рјешење околног уређења

Уређење површина око објекта обухвата изградњу интерне пјешачке стазе–алеје према гробљу, уређење платоа изнад паркинга за одржавање традиционалних културних манифестација и приредби на отвореном простору, прилаз новопројектованом објекту-Црквеном дому и уређење осталих површина у комплексу цркве Св. Ђорђа.

Одаје&Музеј_Уређење1

ИРОУ_Варијанта 1.

Пројектовати вањско уређење и приступ објекту са платоа изнад паркинга са капијом уз објекат и други прилаз из дворишта, са стазе која води ка Храму, према пасажу објекта, као и алеју која води према гробљу. Предвидјети проширење дворишта објекта уз вишенамјенску салу са сјеверне старне, засјецањем падине. Предвидјети осигурање падине потпорним/обложним зидом, дренажом и одвођењем вода ван платоа. Пројектом уређења терена предвидјети одговарајуће елементе урбане опреме, елементе за сједење и одмор, корпе за отпатке, жардињере, хигијенске чесме, и др. Одабрани елементи морају бити функционално-естетски усклађени са обликовањем и намјеном партера и објеката. Травњаци и парковско растиње морају бити тако одабрани да у климатским и другим условима поднебља нађу основ своје егзистенције. Са аспекта организације структуре партера, која има за циљ да обезбиједи спонтано раздвајање коришћења партера и пријатан доживљај у простору, потребно је да доминирају слиједеће врсте обраде:

  • Обрада зелених површина партера, према захтјевима хортикултуре
  • Посебна обрада пјешачких коридора (камене/бетонске плоче, коцка) у комбинацији са зеленилом
  • Урбани дизајн, опрема и дјела примјењене умјетности, умјетничка дјела – скулптуре у слободном простору и слободним зеленим просторима око објеката.
Одаје&Музеј_Уређење2

ИРОУ_Варијанта 2.

ИРОУ_Варијанта 3

Аутор: Миломир-Мимо Тамбурић

Advertisements