Обнова Сопотнице

Презентација о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св.Георгија у Доњој Сопотници


Поставите коментар

Промјена назива објекта

У склопу активности на обнови храма Св.Ђорђа у Доњој Сопотници, који је био порушен, запаљен и девастиран у рату 1992.године,  од 1999. године у плановима, програмима, пројектима и другим документима помиње се и обнова објекта, који је називан разлчитим именима: Конаци, Црквени конаци, Одаје, Црквене одаје, Музеј горажданске штампарије и сл. То може изазвати забуну, код недовољно упућених, да се не ради о истом, у рату потпуно уништеном објекту, који се планира обновити на локацији на којој је некада био, а помиње се од 1891.године.

Источник 1981

Источник 1981

У “Источнику“, мјесечном духовном часопису за црквено-просвјтне потребе српско-православног свештенства, свеска 6 и 7, стр.304, издатог у Сарајеву за мјесеце јануар и фебруар 1891. објављена је информација да је у Горажду освештан ЦРКВЕНИ ДОМ (… горашка српска цркв.општина дозволом свога родољубивог митрополита Серафима, премда сиромашна големијем жртвама подигла је уз Херцегову задужбину “црквени дом“ са 11 повећих соба и намијенила га употреби народа кад цркви дође. Овај дом освештан је и народу отворен лицем на Видив-дан о.г.).

Погледајте факсимил документа у прилогу.

Мишљења сам да је овај назив – Црквени дом – најдекватнији за објекат који би требао да се изгради у комплексу храма Св.Ђорђа у Доњој Сопотници – Ново Горажде, обзиром на намјену и садржај објекта и да би било пожељно у свим документима гдје се помињу различити називи за тај објекат, преименовати/промијенити их у објекат Црквени дом.

Мимо Тамбурић,дипл.инг.грађ.

Факцимил из Источника за јануар и фебруар 1891.

Факцимил из Источника за јануар и фебруар 1891.

Advertisements


Поставите коментар

Књиге горажданске штампарије у централној библиотеци канадског парламрнта у Отави

13.11.2013.

Velika sve~anost u kanadskom Parlamentu u Otavi

ЋИРИЛИЧНА КЊИГА У ЦЕНТРАЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ КАНАДЕ

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Захвајљујући ангажовности њене екселенције Биљане Гутић – Бјелица, абасадорке БиХ у Отави, Преосвешеног владике Георгија, епископа Епархије канадске СПЦ, сликара Ђура Лубарде, члана Управног одбора „Српско-Канадског друштва Херцег Стефан Вукчић Косача“ из Кичинера  и Српске националне академије из Торонта, 21. Новембра 2013. године уз присуство дипломатског кора у Отави, представника парламента Канаде и директора централне библиотеке парламента, уручен је поклон трокњижје Гораждранске штампарије СЛУЖБЕНИК штампан 1519, ПСАЛТИР штампан 1521. и МОЛИТВЕНИК штампан 1523. године.

Ove zna~ajne kwige od tada su na policama centralne biblioteke  kanadskog Parlamenta u Otavi i  bi}e dostupne  nau~nim radnicima,  institucijama i pojedincima.

Na izuzetnoj sve~anosti u prostorijama kanadskog Parlameta,kwige je direktoru Centralne biblioteke, gospo|i Lin Brodi, uru~ila Biqana Guti} Bjelica, ambassador Bosne i Hercegovine u Otavi.

Predstavniku Centralne biblioteke uru~ena je i kwiga @itije, poklon vladike Georgija, kao i slika crkve ,,Sveti \or|e,, u Dowoj Sopotnici, rad slikara \ura Lubarde.

Ambasadsorka BiH u Otavi Biqana Guti} Bjelica poklonila je Bernardu Trotieru, ~lanu kanadskog Parlamenta kwigu u velikom srpskom pravoslavnom svecu Vasiliju Ostro{kom.  

Izdava~ki poduhvat-{tampawe reprint izdawa }irili~nih kwiga gora`danske {tamparije-Slu`abnika(1519), Psaltira(1521) i Molitvenika(1523)- rezultat su projekta ,,Gora`danska {tamparija,, koga je u periodu od 2003. do 2009. (kada su kwige kona~no od{tampane) vodio Istra`iva~ko-nau~ni tim Narodne biblioteke Srbije i Filozofskog fakulteta Isto~no Sarajevo, uz podr{ku Ministarstva prosvete i culture Republike Srbije i Republike Srpske.

Pored reprint izdawa tri kwige, {tampani su i nau~ni radovi brojnih saradnika iz Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Rusije i Srbije, Narodne biblioteke Srbije, Matice Srpske, Bogoslovskog fakulteta iz Beograda, Patrijar{ijskog muzeja Srpske pravoslavne crkve iz Beograda i Biblioteke svetog arhijerejskog sinoda Rumunske pravoslavne crkve.

Projekat predstavqa ~etvorotomno fototipsko i elektronsko izdawe Slu`abnika, Psaltira i Molitvenika gora`danske {tamparije od{tampane na }irilici, s propratnim zbornikom multidisciplinarnih istra`ivawa, opisa i vrednovawa.

Gora`danska {tamparija je druga {tamparija, posle cetiwske, koja je {tampala kwige srpskim jezikom i pismom i po~etkom 16.veka povezivala culture, kwi`evnosti i umetnosti Venecije u Italiji,Gora`da u tada{woj Staroj Hercegovini i Trgovi{ta u Rumuniji.

Fototipsko i elektronsko izdawe kwiga Gora`danske {tamparije predstavqa uzoran primer o~uvawa i promovisawa srpske kulturne ba{tine i ulog kulturnog kapitala koji nadilazi okvire nacionalne kulture, istorije, jezika i identiteta.

U hramu ,,Sveti \or|e,, u Dowoj Sopotnici kod Gora`da,koji je 1454. godine podigao herceg od svetog Save, veliki vojvoda bosanski, gospodar humski i knez drinski Herceg Stefan Vuk~i} Kosa~a, 1519. godine po~ela je sa radom prva {tamparija na prostorima dana{we Bosne i Hercegovine, a druga na Balkanu, posle cetiwske.

[tampariju je osnovao  Bo`idar Qubavi} Gora`danin, prenev{i je iz Venecije u Dowu Sopotnicu kod Gora`da, odakle je 1523. godine, pod najezdom Turaka, preme{tena u Trgovi{te u Rumuniji.

Istra`ivawa kroz ovaj projekat pokazala su da je ideja o osnivawu {tamparije u Dowoj Sopotnici kod Gora`da potekla iz manastira Mile{eva, koji je nakon propasti Pe}ke patrijar{ije, postao duhovni i kulturni centar srpstva.

                                                                                                                                                              Vojo Ma~ar

GOSTI

Sve~anoj primopredaji kwiga u kanadskom Parlamentu prisustvovali su: Biqana Guti} Bjelica, ambasadorka BiH u Otavi, Marija Ligor,ambasadorka Rumunije u Kanadi, Mirjana [e{um ]ur~i},otpravnik poslova pri ambasadi Srbije u Otavi, Irena Gril,otpravnik poslova slovena~ke ambasade, Mithat Pa{i},savetnik i otpravnik poslova u Ambasadi BiH. Xana Hozo,generalni sekretar Parlamentarne grupe prijateqstva Kanada-BiH, Lin Brodi,direktor Centralne biblioteke, Bernard Trotier i Kornelije ^izu,~lanovi kanadskog Parlamenta, te Zoran i Gordana Mr|a i Zoran Markovi} iz Otave, Milomir Stojanovi},predsednik Kanadsko srpskog dru{tva ,,Herceg Stefan Vuk~i} Kosa~a,, iz Ki~inera i ~lanovi Upravnog odbora Dobrinka Popovi},\uro Lubarda i Vojo Ma~ar.

(Фотографије и текст: Војо Мачар, Канада)

Чланак Воја Мачара Насловна страна Вести

Из медија

24.11.2013.

Честитам и захваљујем још једном и теби и Канадско-српском друштву Херцег Стефан Вукчић Косача на овој успјешној и значајној акцији. Нека нам она буде подстрек за даље дјеловање у афирмисању наше значајне културне баштине.

Једна добронамјерна примјрдба за будуће информисање. У чланку се помиње  …четверотомно фототипско издање једине три сачуване књиге…Ове констатације не стоје:

а) Нису у питању 3 сачуване књиге (чак ни једна није комплетна), него су оне комплетиране из већег броја фрагмената/дијелова из више музејских, архивских и др. збирки широм Европе.

б) Четвоворотомно издање садржи три фототипска издања горажданских књига из 16. вијека и књигу Горажданска Штампарија 1519-1523, зборник научних студија о овој штампарији.

Срдачан Поздрав, Мимо Тамбурић


Поставите коментар

Задужбина Љубавића-презентација

У Одајама при Храму Св.Ђорђа у Доњој Сопотници – Ново Горажде,  одржан је, 05. августа 2011. године, Састанак Одбора за обнову комплекса храма Светог Ђорђа са темом:

– Анализа реализације програма обнове цркве према закључцима Одбора за обнову из 1999.године – шта је урађено и шта треба да се уради.
– Представљање пројекта Задужбина Љубавића,

– Дискусије о проблематици у раду Одбора и Пројекту Задужбина Љубавића

Опширније о садржају и закључцима са тог састанка погледајте у документима:  Zaduzbina Ljubavica_Prezentacija и Zapisnik sa sastanka Odbora_05avg2011


Поставите коментар

Црква св.Георгија_Национални споменик

novo_gorazde_002Комисија за очување националних споменика, на сједници одржаној у новембру 2008. године донијела је одлуку о проглашењу Градитељске цјелине – Цркве св. Георгија у Доњој Сопотници, општина Ново Горажде националним спомеником Босне и Херцеговине.

(Погледајте комплетан документ: Crkva Sv.Georgija_Nacionalni spomenik)

 


Поставите коментар

Предлог за годину Молитвеника горажданског

НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ- Предсједнику одбора за обнову и изградњу

ЦРКВЕНОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ОПШТИНИ НОВО ГОРАЖДЕ

СРПСКОМ ПРОСВЈЕТНОМ И КУЛТУРНОМ ДРУШТВУ “ПРОСВЈЕТА”- НОВО ГОРАЖДЕ

УДРУЖЕЊУ “ХЕРЦЕГ СТЕФАН ВУКЧИЋ КОСАЧА” – КИЧИНЕР, КАНАДА

 

Предлог за годину 2013. – годину Молтивеника горажданског

Културна баштина није у прошлости, него у садашњости. Она нам није задата, није дата као поклон, него је наш задатак. Културна баштина мора да буде створена, мора да буде извучена из наслага несавремености, запуштености и подразумевања, које је неразумевање, мора да буде реанимирана, на примерен начин представљена и живо контекстуализована.

(Изговорено на  промоција научноистраживачког пројекта 2009.у Ноом Горажду)

Поштовани,

Искористио сам ову, горе наведену, лијепо срочену мисао,  да вас подсјетим на нашу генерацијску обавезу.

У току 2009.године, обиљежили смо 490-ту годишњицу од почетка рада Горажданске штампарије. Одржане су свечане промоције научноистраживачког пројекта и репринт издања горажданских књига у Београду. Источном Сарајеву, Новом Горажду, те у Милтону и Кичинеру – Канада.

Као што сам и прије двије године, у допису који сам вам тада доставио, предлагао тако и сада,  мишљења сам да би обиљежавање јубилеја овог културног добра од изузетног значаја требало наставити, на годишњицу штампања сваке од  горажданских књига :  2009. je била 490-тa година штампања горажданског Служабника (из 1519.), 2011. je била 490-тa година штампања горажданског Псалтира (из 1521.), а овa 2013. година би требала бити обиљежена као  490-тa годињица штампања МОЛИTВЕНIКA горажданског (из 1523.).

У години Псалтира горажданског одржан је, 05. августа 2011. године, Састанак Одбора за обнову комплекса храма Светог Ђорђа у црквеним просторијама у Доњој Сопотници, на коме су донијети следећи закључци, у циљу реализације Пројекта “Задужбина Љубавића”:

1. Да се на једној од следећих  сједница СО-е Ново Горажде донесе Одлука о установљењу “Повеље Љубавића”, признање које ће се додјељивати сваке године за најбоље графичко уређење књига на српском језику и ћириличном писму, као трајна успомена на ћириличну штампарију која је у Доњој Сопотницу, у склопу храма Светог Ђорђа, радила у периоду од 1519-1523. године.

2. Да се формирају пододбори у склопу Одбора за обнову који ће водити активности на реализацији Пројекта “Задужбина Љубавића”:

–  за изградњу објеката (одаја и музеја)у склопу комплекса храма Светог Ђорђа  (обезбједити благослов , израдити пројектну документацију  са потребним сагласностима  и обезбједити начин  финансирања).

–  на организовању сегмента Културно-просвјетног програма и додјели “Повеље Љубавића” (утврђивање правилника, годишњег програма и финансијског плана, одређивање висине награда и именовање жирија за додјелу награда).

3. Закључено је да се у наредном периоду размотри могућност формирања Удружења или Фондације, али под условом да ова организација буде од јавног значаја и да је формирају општина Ново Горажде, Митрополија дабробосанска и  Владе Републике Српске.

Основа за рад Одбора је Одлука о формирању коју је донијела општина Српско Горажде број: 01-02-102/99 од 14.06.1999. године.

У прилогу Вам достављам комплетан Записник са тог састанка (Записник_05авг2011)

Нажалост ништа од договореног није урађено. Није одржан од тада, ни један састанак Одбора.

Ја сам крајем октобра 2012.год., на састанку у канцеларији Митрополије дабробосанске на Сокоцу покренуо питања везана за проблематику реализације Програма обнове.

Краћу информацију вам достављам у прилогу (Састанак у канцеларији епархије)

Свјестан сам тешке ситуације, али његовање традиције може да се обиљежи и скромним доприносом – програмомкоји не захтјева велика финансијска средства.

Предлажем да се у години горажданског Молитвеника, активира Одбор за обнову и настави са реализацијом Програма обнове из 1999.године, према Пројекту “Задужбина Љубавића” и програму који сам вам доставио у децембру 2009.године

Покушајмо бар урадити оно што је закључено прије двије године – толико (колико) се може.

Немојте занемарити вријеме: брзо се приближава 2019. година,  500-та годишњица горажданске штампарије.

Mиломир-Мимo Тамбурић

01.март 2013.године


Поставите коментар

495 ГОДИНА ГОРАЖДАНСКОГ ПСАЛТИРА

НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ- Предсједнику одбора за обнову
ЦРКВЕНОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ОПШТИНИ ГОРАЖДАНСКОЈ – НОВО ГОРАЖДЕ
СРПСКОМ ПРОСВЈЕТНОМ И КУЛТУРНОМ ДРУШТВУ “ПРОСВЈЕТА”- НОВО ГОРАЖДЕ
УДРУЖЕЊУ “ХЕРЦЕГ СТЕФАН ВУКЧИЋ КОСАЧА” – КИЧИНЕР, КАНАДА

 

Предлог за годину 2016. ГОДИНУ ПСАЛТИРА ГОРАЖДАНСКОГ

Културна баштина није у прошлости, него у садашњости. Она нам није задата, није дата као поклон, него је наш задатак. Културна баштина мора да буде створена, мора да буде извучена из наслага несавремености, запуштености и подразумевања, које је неразумевање, мора да буде реанимирана, на примерен начин представљена и живо контекстуализована.

(Изговорено на промоција научноистраживачког пројекта 2009.у Новом Горажду)

Поштовани,

Поново користим ову, горе наведену, лијепо срочену мисао, да вас подсјетим на нашу генерацијску обавезу.

Ова, 2016. година је година значајних јубилеја:

 • 495-та година горажданског Псалтира (1521),
 • 570 година од изграње Храма Св.Ђорђа (1446),
 • 125 година од изградње Црквеног дома (1891);

 

Предлажем да се у овој 495-тој години горажданског Псалтира, активира Одбор за обнову и настави са реализацијом Програма обнове из 1999.године, према Пројекту “Задужбина Љубавића” и програму који сам вам доставио у децембру 2009.године и у наредним годинама од тада до ове.

Подсјетићу вас на само неке договоре/закључке из протеклог периода:

А)           У 490-тој години Псалтира горажданског одржан је, 05. августа 2011. године, Састанак Одбора за обнову комплекса храма Светог Ђорђа у црквеним просторијама у Доњој Сопотници, на коме су донијети следећи закључци, у циљу реализације Пројекта “Задужбина Љубавића”:

 1. Да се на једној од следећих сједница СО-е Ново Горажде донесе Одлука о установљењу “Повеље Љубавића”, признања које ће се додијељивати сваке године за најбоље графичко уређење књига на српском језику и ћириличном писму, као трајна успомена на ћириличну штампарију која је у Доњој Сопотницу, у склопу храма Светог Ђорђа, радила у периоду од 1519-1523. године.
 2. Да се формирају пододбори у склопу Одбора за обнову који ће водити активности на реализацији Пројекта “Задужбина Љубавића”:

– за изградњу објеката (одаја и музеја)у склопу комплекса храма Светог Ђорђа (израдити пројектну документацију са потребним сагласностима и обезбједити начин финансирања).

– на организовању сегмента Културно-просвјетног програма и установљењу награде “Повеље Љубавића” (утврђивање правилника, годишњег програма и финансијског плана, одређивање висине награда и именовање жирија за додјелу награда).

Основа за рад Одбора је Одлука о формирању коју је донијела општина Српско Горажде број: 01-02-102/99 од 14.06.1999. године.

Б)            У одајам Храма св.Ђорђа, 01. Јула 2014. године, на дан када је прије 495 година одштампана прва књига Горажданске штампарије – „Служабник/Литургија“, окупили смо се да сачувамо бар сјећање на тај велики и значајни догађај. На дневном реду је била:

 • Анализа реализације програма обнове цркве према закључцима Одбора за обнову из 1999. године – шта је урађено и шта треба да се уради
 • Представљање интернет презентације СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ НА ДРИНИ
 • Дискусија и даљи кораци за провођење пројекта “Задужбина Љубавића”

У дискусијама које су услиједиле и у којима су учествовали већина присутних истакнута је потреба доношења адекватне Одлуке СО Ново Горажде о именовању Одбора за прославу 500 година Горажданске штампарије, а који би уједно и проводио активности на реализацији пројекта “Задужбина Љубавића”, и донијети су слиједећи закључци:

 • Именовање радне групе која ће провести активности припреме и предлагања одговарајућих Одлука СО-е Ново Горажде око пројекта “Задужбина Љубавића”.

Радна група ће направити акциони план активности израде потребне документације и имплементације пројекта “Задужбина Љубавића”, као и активности за обиљежавање 500-те годишњице Горажданске штампарије.

***

Предлажем да Предсједник Одбора за обнову – начелник општине Ново Горажде, поводом поменутих јубилеја, закаже састанак Одбора на коме би се анализирала реализација раније донесених закључака и одлучило о даљим активностима око Обнове цркве, Црквеног дома, реализацији Пројекта „Задужбина Љубавића“ и припрема за обиљежавање 500-те годишњице Горажданске штампарије 2019.године.

Покушајмо бар урадити оно што је закључено прије двије године и прије пет година.

Да ли се и толико може?

Немојте занемарити вријеме: ближи се 2019.година и

 • 500-то година од почетка рада Горажданске штампарије (1519) и
 • 800 гидина од оснивања Дабробосанске епархије (1219).

Mиломир-Мимo Тамбурић